ODRŽAN I SABOR UJEDINJENIH SINDIKATA SRBIJE

IMG_1878a

Od šezdeset sedam pozvanih delagata Saboru prisustvovalo šezdeset pet delegata

___

Početak Sabora obeležio je veličanstven događaj koji je vrlo redak  kod nas pa i u svetu rada.
Sabor je otvorio predsednik Ujedinjenih sindikata Srbije Azir Hadžifejzović rečima: “Današnji Sabor otvramo na najbolji mogući način, koji se kod nas nažalost, vrlo retko dešava, pogotovo u svetu rada, potpisivanjem Sporazuma o pristupanju i članstvu Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, Ujedinjenim sindikatima Srbije“.

IMG_1877

Sporazum je u ime Sindikata lekara i faramceuta Srbije potpisala predsednica Sindikata lekara i farmaceuta Srbije Dr Nevenka Dimitrijević a u ime članova Ujedinjenih sindikata Srbije predsednik Azir Hadžifejzović. Ovaj događaj je od strane delegata Sabora propraćen opštim odobravanjem i velikim aplauzom. U skladu sa Statutom Ujedinjenih sindikata Srbije i Sporazumom koji je potpisan, Sindikat lekara i faramceuta Srbije je integrisan u sastav Ujedinjenih sindikata Srbije i time stekao legitimitet i legalitet da ravnopravno učestvuje u radu Ujedinjenih sindikata Srbije, zauzme svoje mesto u organizaciji i preuzme prava i obaveze predviđene Statutom i potpisanim Sporazumom.

Dalji rad Sabora nastavljen je po utvrđenom Dnevnom redu i scenariju. Izabrano je Radno predsedništvo Sabora kao i radna tela potrebna za normalno funkcionisanje rada Sabora. Radno predsedništvo je preuzelo dalje vođenje Sabora gde su najznačajnije tačke Dnvenog reda bile razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu u dosadašnjem periodu, Razmatranje i usvajanje Statuta Ujedinjenih sindikata Srbije, verifikacija izbora članova Izvršnog odbora i ostalih radnih tela sindikata (Komisije za praćenje primene Statuta i Odbora za kontrolu materijalno finansijskog poslovanja). Jedan od najzančajnijih događaja bilo je održavanje konstitutivne sednice Izvršnog odbora i izbor predsednika, potpredsednika i izvršnog sekretara.

Podršku i novi mandat da i dalje vrši funkciju predsednika Ujedinjenih sindikata Srbije dobio je dosadašnji predsednik Azir Hadžifejzović, za potpredsednicu izabrana je Dr Nevenka Dimitrijević, dok će u narednom mandatu funkciju izvršnog sekretara obavljati Goran Mladenović. Izbor predsednika, potpredsednice i izvršnog sekretara delegati Sabora su jednoglasno verifikovali.

IMG_1894

Iz izveštaja o radu prenosimo po nama najinteresantnije delove a to je uvodni i zaključni deo:

„Sam nastanak Ujedinjenih sindikata Srbije i izrastanje u jednu ozbiljnu i vidljivu sindikalnu organizaciju ne bi bio moguć da nije uradjena dobra procena ukupnog socijalno-političkog i ekonomskog ambijenta,događanja u njemu, stanja socijalnog dijaloga, politika sindikata postojećih sindikalnih centrala i njihovih opredeljenja da budu trajno vezane za pojedine političke partije. Ovakav zavisnički odnos vlasti i sindikata i interesa pojedinaca proizveo je ambijent gde su prestale da funkcionišu skoro sve institucije pravne države (organi uprave,Sudstvo,inspekcijski organi),što je veoma ograničilo mogućnost odbrane izuzetno ugroženih radnika, prava iz rada i sindikalnih prava.S jedne strane,diirektoriuma preduzeća I institucija, data su neograničena ovlašćenja,a s druge strane paralizovane su sve ,odnosno stavljene apsolutno pod kontrolu i službu režima sve institucije radno-pravne zaštite izvan preduzeća ili ustanove.  Istovremeno direktori preduzeća i ustanova su postavljeni,  ne po principu stručnosti,već po principu političke podobnosti, a njihov uspeh meren ne profitom i ozbiljnim pokazateljima stručnog rada,već po poslušnosti i političkoj odanosti.To je otvorilo gotovo neograničeni prostor za progon iz ajvnog života svih onih koji drugačije misle,među kojima su često i članovi USS-a. Identična situacija bila je i oblasti političkog sistema, čije  institucije nisu realno funkcionisale, već su korišćene za izvršenje naloga i interesa centara moći izvan bilo kakve kontrole političkih institucija, po čijim su nalozima donosile i sprovodile brojne odluke i zakone na štetu radništva i celokupnog stanovništva.Naravno, u takvim okolnostima potpuno se uklopio i rad SES Republike Srbije što je isključilo bilo kakvu mogućnost argumentovanog socijalnog dijaloga i uspostavljanje svih drugih temelja savremenih demokratskih, ekonomsko-socijalno  stabilnih društava. Naprotiv,vladajuće političke institucije su putem kontrolisanih medija nastojale da stvore privid pozitivne tranzicije uz satanizaciju ili nevidljivost drugačijeg mišljenja I sliku stvarnog života radnika I građana Republike Srbije.

IMG_1923

Uništavanje nacionalne ekonomije i nacionalnih institucija iz svih delatnosti,ekonomsko propadanje stanovništva karakteristično za sve vreme nezavršene naše tranzicije  društvo vodi sve slojeve stanovništva u sve veću socijalnu bedu I beznađe.

Ovakva društveno-ekonomska kretanja podstakla su nas da okupimo iokupljamo sve one koji nisu spremni da mirno posmatraju ovakve negativne trendove u našem društvu,već da organizovano I snažno ukažu I utiču u uspostavljanju pravne države I ekonomski održivog sistema I društva zadovoljnih građana I radnika u našoj državi.Veliku ulogu I mesto u društvu videli smo u okupljanju I u organizovanju sindikata čije je mesto na sindikalnij sceni Srbije već bilo upražnjeno.Naime sve do tada poznate sindikalne central su se opredelile za pojedine postojeće političke stranke potpisivanjem raznih koalicionih sporazuma na neodređeno vreme.

IMG_1899aOčigledno da vruć sindikalni centar u Srbiji neodgovara nijednoj sindikalnoj centrali jer su tu već postavljena teška socijalna pitanja na koja niko nije želeo da traži rešenja I daje odgovor radnicima I građanima Srbije. U društvenom ambijentu koji nije nudio lagodnu poziciju u društvu, organizovanim danonoćnim radom izrasli  su Ujedinjeni Sindikati Srbije. Svesni smo bili svoje teške uloge ali smo imali viziju.

U ostvarivanju svoje uloge I funkcije za radno I građansko pravo za radikalne ekonomske reforme, protiv korupcije I organizovanog kriminala, za kvalitet I dostojanstvo života običnih ljudi, za demokratski I  odgovoran način rada vlasti,za uspostavljanje socijalnog dijaloga,za sopstveni opstanak I razvoj, USS su sve vreme imali pozitivni, stvaralački pristup,čije je težište bilo na argumentovanom suočavanju i razrešavanju problema sa kojima se suočavaju radbnici, sindikati I društvo u celini.

Na osnovu takvog pristupa Ujedinejni sindikati Srbije su u izveštajnom periodu pokrenuli čitav niz inicijativa i akcija usmerenih ka organima vlasti, političkim stankama, drugim sindikatima, ekspertskim grupama I međunarodnim akterima.Ove inicijative I akcije  imale su za cilj promene u zakonodavstvu I ekonomskoj politici,zaštitu sindikalnih sloboda I prava,zaštitu građanskih prava I da javno ispolje I afirmišu stavove I interese sveta rada.

Na kraju ovog izveštajnog perioda desili su se izbori čiji rezultati nagoveštavaju suštinske promene, kako u društvenom okruženju, takođe I u Ujedinjenim sindikatima Srbije.

Naravno našem društvu potrebno je znatno vise vremena da sanira posledice dugogodišnjeg propadanja I uništavanja nacionalne ekonomije, a postoje I brojni razlozi za opšte nezadovoljstvo građana. Neosporno je međutim da su se društvene okolnosti  značajno promenile, što bitno utiče I na društvenu poziciju sindikata, odnose prema drugim akterima političkog života, ciljeve I metode sindikalne borbe. Ključna odrednica tih procesa u novim društvenim okolnostima mora biti izgrađivanje tripartitinih odnosa I rešavanje različitih interesa države, poslodavca I sindikata kroz socijalni dijalog.

S druge strame kod nas je došlo do porasta broja članova I povereništava, do formiranja RO delatnosti. Uočljiv je raskorak između naraslog članstva, zahteva I potreba u svim oblastima sindikalnog rada I ograničenih mogućnosti organizacije u celini, da odgovori na ove zahteve. To se uočava u ostvarivanju skoro svih funkcija Sindikata.

IMG_1927

Strateški cilj Ujedinjenih sindikata Srbije da bude ravnopravan socijalni partner podrazumeva trajno sistematsko angažovanje na širenju mreže, privlačenju novih članova, unapređivanju unutrašnje organizacije u smislu efikasnijeg rada, demokratskih odnosa, internog informisanja u funkciji javnosti rada, većeg obuhvata članova I aktivista različitim oblicima sindikalnog obrazovanja. Jedan od ključnih uslova za ostvarivanje napred navedenih ciljeva I zadataka je finansijsko snaženje organizacije kroz jačanje discipline u prikupljanju sindikalne čalanrine, namenskog trošenja sindikalne članarine I preraspodelu sindikalne čalanrine koja može obezbediti uspešno ostvarivanje svih funkcija sindikata.

Treba takođe imati u vidu da uspešan razvoj organizaciije, ciljevi I metode sindikalne borbe, koje nameću razne društvene okolnosti, podrazumevaju I treći element – izgradnju demokratske sindikalne scene I minimalni nivo saradnje I solidarnosti među njenim akterima.

I pored veoma ograničavajućih uslova za rad sindikata, ne može se osporiti da su Ujedinjeni sindikati Srbije u izveštajnom period ostvarili vidne I značajne rezultate.

Potvrđeno je poverenje zaposlenih, odnosno njihovo uverenje da su Ujedinjeni sindikati Srbije ona organizacija u kojoj oni mogu organizovano, svojom zajedničkom snagom osvariti svoje interese I prava.

To je istovremeno i izraz realne snage, ali pre svega ogroman potencijal da se organizacija dalje omasovljava, jača svoju društvenu moć I ugled, da bi svoje članove I radništvo u celini uspešno zaštitila, a to znači obezbedila socijalno prihvatljivu cenu tranzicije ka socijalno odgovornom društvu I države nam Srbije u celini.“

Program rad je veoma obiman i predstavlja široku platformu za uspešno vođenje svih sindikalnih aktivnosti bez ograničavajućih faktora i okolnosti što podrazumeva punu demokratičnost u radu svih članica Ujedinjenih sindikata Srbije i omogućava direktnu saradnju sa svim demokratski uređenim sindikatima i potvrđivanje demokratičnosti i u praksi.

Na kraju, Sabor je doneo dve Rezolucije koje aktualizuju ključne goruće probleme našeg društve u celini.

IMG_1887

REZOLUCIJA

O BORBI PROTIV KORUPCIJE

Korupcija predstavlja najteži deo naše stvarnosti I najveće opterećenje aktuelnih društvenih procesa, koje preti da dovede u pitanje dosadašnji tok I budućnost započetih političkih, ekonomskih I socijalnih reformi.

Korupcija I sa njom uvek tesno povezane pojave sive ekonomije I crnog tržišta, ne samo da razara ekonomsko tkivo društva I izaziva sve veće siromaštvo I socijalne razlike, već obezvređuje I sam smisao ljudskog rada, kao ključne pokretačke snage društvenog razvoja.Korupcija uvek najpre I najviše pogađa radno proizvođačke slojeve društva.Zato je jedan od najvećih strateških interesa sindikata kao zastupnika interesa sveta rada da se organizovano, sistematski I efikasno bori protiv korupcije, sive ekonomije I crnog tržišta.

Pri tome se ističe da je ovo društveno zlo poprimilo u našem društvu takve razmere, da se ono može iskoreniti samo zajedničkom borbom svih društvenih aktera.Otuda će odnos prema korupciji, u vremenu koje je pred nama, biti istinska legitimacija stvarnog odnosa prema demokratiji I ekonomskim reformama svih aktera političkog I društvenog života.

Uspešnost borbe protiv korupcije u najvećoj meri zavisi od dinamike I sadržaja ostvarivanja ekonomskih I društvenih reformi, u prvom redu, izgrađivanja I realnog funkcionisanja instrumenta pravne države, nezavisnosti sudova, javne kontrole procesa privatizacije, kao I pune javnosti u prikupljanju I korišćenju budžetskih sredstava.

Naravno I kaznena politika I efikasnost organa gonjenja mora biti u skladu sa raširenošću ovog društvenog zla I negativnim posledicama koje ono donosi.

Imajući u vidu sve napred navedeno, Ujedinjeni Sindikati Srbije će primeniti sva raspoloživa sredstva sindikalne borbe protiv korupcije, a to zahteva I od drugih odgovornih društvenih aktera.

REZOLUCIJA

O SOCIJALNOM DIJALOGU

Socijalni dijalog, kao mehanizam I način da iznošenjem činjenica I sučeljavanjem argumenata socijalni partneri – predstavnici države, sindikata I poslodavaca, uđu u process socijalnog usaglašavanja I približavanja stavova, vođeni dobrom voljom, međusobnim poverenjem I nastojanjem da dođe do postizanja sporazuma I stanja socijalne kohezije, predstavlja trajno opredeljenje Ujedinjenih Sindikata Srbije.

Suprotno tome Ujedinjeni Sindikati Srbije će se svim oblicima I sredstvima sindikalne borbe, uključivši zakonodavne inicijative, ali I štrajkove I roteste, suprotstaviti svim oblicima sprovođenja diktata, ucena I jednostranog, neargumentovanog nametanja volje koji se sprovode pod firmom socijalnog dijaloga.

Socijalni dijalog za nas predstavlja bitni, konstitutivni element modern demokratije, pod pretpostavkom da u društvu promoviše I širi duh uvažavanja I kulturu tolerancije I da se zasniva na prethodno utvrđenim pravilima igre koja socijalnim partnerima  omogućuje ravnopravnu poziciju I status.

Ujedinjeni Sindikati Srbije ne pristaju na propagandno pozivanje i manipulaciju socijalnim dijalogom u uslovima u kojima nije utvrđeno ko su učesnici dijaloga, odnosno nisu utvrđeni pozicija i realni kriterijumi reprezentativnosti sindikata I unija poslodavaca.

IMG_1914

IMG_1879

IMG_1889

IMG_1931

VREME JE DA SE SABEREMO

SABOR - FINAL A4

plakat A4

Нови раднички манифест

IMG_06891Људски род је прошао дуг пут развоја. Ако бисмо тај пут осветлили из угла рада он би имао три дуге и препознатљиво различите деонице људског стваралаштва. Прва, припитомљавање животиња које су га храниле и делимично одмениле од тешког физичког рада. Друга, пројектовање и израда вештачких производа који су га делимично ослободили директне зависности од домаћих животиња, тешког и монотоног рада, и трећа, пројектовање организационих структура кроз које се врши координација и управљање пословним, друштвеним и биолошким системима. Данашњи пословни системи као своју циљну функцију имају максимизацију профита. Са друге стране, друштвени  системи теже ка максимизацији хуманости, а биолошки ка одржању биљног и животињског света. Сви они су међусобно условљени.

Данас смо у сегменту људског пројекта који изводи своју другу индустријску револуцију. И ако је прва индустријска револуција тражила и формирала бројну класу радника пролетера, која је била доминантна, и продавала своје мишиће и специјалне вештине које су биле потребне за израду разних вештачких производа, дотле је даљи неумитни еволуциони закон технолошког развоја генерисао нову класу, која у врло малом проценту продаје снагу својих мишића, у знатно већем своје вештине, док су знање и памет доминантни. То је друга технолошка и индустријска револуција. Она је у ствари укинула класу радника пролетера. Људе су углавном замениле машине, роботи, аутономне индустријске нумерички управљане машине алатке, аутоматска транспортна возила, банкомати, директна куповина интернетом, или резервације путем позивних аутоматизованих центара и све продубљенија употреба компјутера, што све редукује улогу човека као најважнијег чиниоца у производњи, на исти начин као што се увођењем трактора прво смањио значај коња као радне снаге у пољопривредној производњи, а онда потпуно нестао.

Odborima poverenika Industrijskog sindikata Srbije

IMG_1846

Poštovane koleginice i kolege,

 

Višemesečno nestatutarno i samovoljno ponašanje predsednika Industrijskog sindikata Srbije, koje je kulminiralo samovoljnom promenom cilindra na kancelariji koju koristi Industrijski sindikat Srbije i Ujedinjeni sindikati Srbije, nastavilo se promenom ulaznih vrata i zaplenom kompletne opreme i inventara Ujedinjenih sindikata Srbije. Zaplenjena dokumenatacija upotrebljavana je i još se upotrebljava u svrhu dezinformisanja članstva Ujedinjenih sindikata Srbije i Industrijskog sindikata Srbije, izrade lažnih pečata i njihova upotreba, upad u email Ujedinjenih sindikata Srbije i distribucija lažnih saopštenja, koja su lažno potpisivana imenom Azira Hadžifejzovića.

Zakazivanjem, pa prekidima i nastavcima sednica Predsedništva bez kvoruma, samovoljnim isključivanjem Azira Hadžifejzovića predsednika Ujedinjenih sindikata Srbije i Negoslava Jovanovića potpredsednika Industrijskog sindikata Srbije iz članstva Industrijskog sindikata Srbije, pa potom „verifikacijom“ tih odluka na sednici Glavnog odbora Industrijskog sindikata Srbije, na kojoj su učešće uzeli i glasali članovi sindikata koji nisu članovi Glavnog odbora, pa i članovi koji ne pripadaju grupaciji Industrijskog sindikata Srbije (Lada Mitić Janković). Na sva ova nestatutarna ponašanja Dragan Matić je upozoren. Nastavilo se nestatutarnim promenama u sastavu članova Glavnog odbora a naročito protivstatutarnim izmenama strukture Predsedništva.

Samovolja i iracionalnost Dragana Matića i Nebojše Savića nastavila se i posle sednice Glavnog odbora Industrijskog sindikata Srbije, neovlašćenom izradom pečata Sindikata budžetskih radnika Srbije i Sindikata saobraćaja, telekomunikacija i javnih komunalnih službi a pogotovo izradom lažnog pečata Ujedinjenih sindikata Srbije i postavljanjem Petra Grbića, predsednika Industrijskog sindikata IMT Beograd, za nekakvog „predsednika“ Ujedinjenih sindikata Srbije. Petra Grbića, čija organizacija od osnivanja pa do sada nije uplatila nijednu članarinu Industrijskom sindikatu Srbije, i zakazivanjem nekakvog Sabora, od 30 delegata Ujedinjenih sindikata Srbije, iako samo Glavni odbor Industrijskog sindikata Srbije broji 44 člana. Ispada da je Glavni odbor Industrijskog sindikata Srbije veći od Sabora (Kongresa) Ujedinjenih sindikata Srbije. U svojim samovoljnim radnjama Dragana Matića i njegovih najbližih saradnika ima elemenata više krivičnih dela kažnjivih zakonima Republike Srbije i advokati Ujedinjenih sindikata Srbije već rade na preduzimanju zakonom predviđenih radnji protiv Dragana Matića i njegovih saradnika. Samovolja se nastavila i prema pojedinim predsednicima Odbora poverenika u preduzećima koji su iskazali otvoreno neslaganje sa ovakvim ponašanjem Dragana Matića.

Shodno svojim Statutom predviđenim ovlašćenja Izvršni odbor Ujedinjenih sindikata Srbije, na sednici održanoj 18.03.2014.g. u Beogradu, razmatrajući ovakvo ponašanje predsednika Industrijskog sindikata Srbije Dragana Matića, u cilju zaštite članstva i Odbora poverenika u preduzećima članica Industrijskog sindikata Srbije, doneo je niz odluka i ovlastio Predsedništvo da ih realizuje:

  • Odluku o suspenziji svih organa Industrijskog sindikata Srbije,
  • Odluka o isključenju iz članstva sindikata Dragana Matića, Nebojše Savića i Petra Grbića.

Prilog: Odluke

Poštovane koleginice i kolege, članovi Industrijskog sindikata Srbije i Ujedinjenih sindikata Srbije nadam se da ćete razumeti razloge koji su doveli Izvršni odbor Ujedinjenih sindikata Srbije, da shodno Statutu donesu ove odluke. Od osnivanja pa do sada nikada nismo ni razmišljali a kamoli mislili da će nas ponašanje pojedinca, bez obzira na kojoj se funkciji nalazio, dovesti u poziciju da preduzimamo ovakve mere predviđene Statutom. Sa druge strane, istrajni smo u tome da ako Statut i Pravila sindikata važe za običnog člana, moraju da važe i za najviše sindikalne funkcionere, ma ko oni bili.

Molimo Vas predsednike Odbora poverenika da što hitnije predložite sastanak na bilo kom organizacionom nivou jer smo sigurni da ćemo u direktnom razgovoru, kao zreli sindikalci i normalni  ljudi, naći nabolje moguće rešenje kako da izađemo iz ove nametnute situacije sa što manje štete i nastavimo zajednički da radimo i delujemo.

IMG_1843

IMG_1848

 

VAŽNO SAOPŠTENJE

Azir Hadžifejzović

   Naivno je bilo naše verovanje da osoba koja vrši funkciju predsednika Industrijskog sindikata Srbije ima dobre namere, da poštuje statut sopstvene organizacije, statut Ujedinjenih sindikata Srbije, svoje najbliže saradnike, odluke organa sindikata I minimum ljudskog I civilizacijskog dostojanstva.

   Naime nervoza koju je pokazivao I ispoljavao u verbalnim obraćanjima kako lično tako I na zvaničnim organima sindikata bila je evidentna I uočljiva još polovinom 2013 godine.U tom vremenu Ujedinjeni sindikati Srbije doživljavaju ekspanziju razvoja, a kao posledica rasta članstva dolazi I do priliva sredstava koja su bila osnova I garant za još brži razvoj svih grupacija u Ujedinjenim sindikatima Srbije.Takav ubrzan razvoj sindikata obavezivao je predsednika Ujedinjenih sindikata Srbije da stvara strukturu organa Ujedinjenih sindikata Srbije I njihovo konstituisanje kako bi dalje još bolje funkcionisali I podelili odgovornost shodno statutu I ostalim aktima Ujedinjenih sindikata Srbije. Od tog trenutka pojavljuje se otvoren otpor od strane lica koje obavlja funkciju predsednika Ujedinjenih sindikata Srbije, koji sagledavajući realnost da su Ujedinjeni sindikati Srbije postali sindikalno politički vidljivi I nemogućnost da stavi pod kontrlou Ujedinjene sindikate Srbije podređujući ih nekim ličnim ambicijama, što nijednim aktom nije predviđeno, pažljivo odabira saradnike za plan uvođenja anarhije, samovlašća, slabljenja, a zatim I preuzimanja Ujedinjenih sindikata Srbije.

   U konkretnu akciju kreće bacanjem statuta na sednici predsedništva ispred predsednika Statutarnog odbora uz komentar ,,Kakav statut…Ja ga svaki dan kršim” što je verovatno preporuka I za sve ostale, a to se zove uvođenje anarhije.Nakon nasilja nad najvišim aktima sindikata prešao je na fizičko nasilje nad svojim najbližim saradnicima što je naš prostor za sindikalne aktivnosti pretvorilo u mali pakao.To fizičko nasilje od strane aktuelnog predsednika je kulminiralo 05.02. tekuće godine direktnim fizičkim napadom na svog najbližeg saradnika Negoslava Jovanovića. Taj događaj se desio u toku rada na njegovom radnom mestu dok je vodio razgovor sa advokatom Đurićem, kako uspešno I dalje voditi sudske sporove, koji su nastali sami znate kako.U sred razgovora bez ikakvog povoda Negoslav Jovanović se našao ispod svog stola pogođen u glavu od strane aktuelnog predsednika Industrijskog sindikata Srbije.

Od tog trenutka aktuelni predsednik čini niz radnji I omogućuje I drugim licima da to rade u prostoru koji je do tada legalno I legitimno koristio u ime Ujedinjenih Sindikata Srbije predsednik Ujedinjenih Sindikata Srbije. Izvršene su sledeće radnje koje su nanele nesagledivu štetu Ujedinjenim sindikatima Srbije, svima nama I spustili ugled našeg sindikata na najniži mogući nivo.

Ovom prilikom navodim nekoliko radnji koje su ekstremne:

  • Fizički napad na radnom mestu, odmah posle toga preko noći zamenjene brave I onemogućeno korišćenje prostora namenjenog za funkcionisanje Ujedinjenih Sindikata Srbije,
  • Zarobljena kompletna dokumentacija Ujedinjenih Sindikata Srbije I zloupotreba iste, neovlašćeno korišćenje i zloupotreba tehnike Ujedinjenih Sindikata Srbije koja se nalazi u prostoru na Trgu Nikole Pašića 3/5,
  • Uvođenje trećeg lica u prostor i zloupotreba zvanične email adrese na kriminalan način
  • Sa naše zvanične adrese objavljivane su nesuvisle ,,informacije“, poslate na adrese naših poverenika po celoj Srbiji potpisujući neovlašćeno predsednika Ujedinjenih Sindikata Srbije ispod tekstova, unoseći veliku konfuziju i nemir među poverenicima i članovima sindikata, nanoseći neporecenjivu štetu svima nama.

   Dalja zloupotreba još uvek traje i sve ove radnje imaju elemente krivičnih dela po mišljenju pravnika.
Da bi sprečili uništavanje Ujedinjenih sindikata Srbije I gubitak imovine sindikata shodno našem statutu I odgovornosti koja proističe preduzeli smo niz aktivnosti koje su doprinele da otvorimo novu kancelariju Ujedinjenih sindikata Srbije na novoj lokaciji I stvorimo uslove za kakvto-taktvo delovanje I rad kako bi postali vidljivi I objasnili zbunjenom članstvu I javnosti šta se dešava.

   Naravno veliki vođa I predsednik Industrijskog sindikata Srbije I neprikosnoveni ,,lider” pojačava kampanju, aktivira sve svoje saradnike koji postaju vidljivi u likovima Nebojše Savića, Lade Mitić Janković, Ane Kojić( I njihovi saradnici), otkriva plan do kraja gde se iz dosadašnjih radnji da zaključiti namera da se Ujedinjeni sindikati preotmu po svaku cenu.Po unapred utvrđenom scenariju I podeli zadataka jasno se vidi da ideologiju I strategiju ovog scenarija proizvodi lice u funkciji sekretara Industrijskog sindikata Srbije sa epitetom veoma iskusnog I dobro obučenog sindikalca u čije ideje treba ,,verovati”, koji uživa određeni autoritet kod novih članova sindikata koji započinju svoju sindikalnu karijeru, uz obećane podele plena sa njima.Praktičan izvođač radova je lice na funkciji predsednika Industrijskog sindikata Srbije sa svojim saradnicima.Nažalost, odmah iza njega je bivša predsednica Ujedinjenih sindikata Srbije- Klinički centar Srbije sa svojom grupom saradnika.U svojim aktivnostima imala je zadatak da vrbuje I traži podršku ciljanih povereništava koja imaju najveći priliv članarine. U tome nije uspela, ali je bila veoma uspešna u izradi lažnih dokumenata I podstrekivanja svojih kolega na ista dela sa elementima krivične odgovornosti.

   Sve aktivnosti grupe nama poznatih lica pokazuju da se ova grupa pažljivo I dugo pripremala kako bi preotela povereništva Ujedinjenih sindikata Srbije sa najvećim brojem članova I novca I od njih improvizovala postojanje Ujedinjenih sindikata Srbije na čijem čelu treba da budu izvođači nedozvoljenih radnji sa elementima krivičnih dela u preotimanju Ujedinjenih sindikata Srbije, a ideolozi ove akcije uživali u plodovima svoga ,,rada”.

ODRŽANA REDOVNA SEDNICA REPUBLIČKOG ODBORA ZDRAVSTVA UJEDINJENIH SINDIKATA SRBIJE

1

Poverenje da u narednom periodu vode Republički odbor zdravstva Ujedinjenih sindikata Srbije dobili Branislav Bradašević I Dragoslav Simić

   U Beogradu 07.03.2014. godine održana je sednica Republičkog odbora zdravstva na kojoj su zbog velike važnosti sednice prisustvovali predsednik Ujedinjenih sindikata Srbije Azir Hadžifejzović i potpredsednik Ujedinjenih sindikata Srbije Slavoljub Anđelić.

   Na sednici je vođena veoma iscrpna rasprava o dosadašnjem radu Republičkog Odbora zdravstva Ujedinjenih sindikata Srbije. Urađena je detaljna analiza dosadašnjeg rada starog rukovodstva Republičkog odbora zdravstva gde su uočeni i brojni propusti u dosadašnjem radu.

  Konstatovano je da u dosadašnjem radu nije sprovođen niti realizovan usvojeni program rada,uočeno je kršenje Statuta i Pravila o radu Republičkog odbora zdravstva, što je I doprinelo  smeni dosadašnjeg rukovodstva Republičkog odbora zdravstva Ujedinjenih sindikata Srbije. Zacrtani plan i program koji je pre tri godine usvojen nažalost samo je delimično ostvaren.

 U radu sednice Republičkog odbora zdravstva uzeli su aktivno učešće predsednik i potpredsednik Ujedinjenih sindikata Srbije.

2

  Na kraju iscrpne diskusije novo rukovodstvo Republičkog odbora zdravstva Ujedinjenih sindikata Srbije predložilo je nove smernice delovanja, koordiniranu aktivnost po svim tačkama plana i programa, redovne sednice Republičkog odbora zdravstva, a ako bude potrebe i vanredne sednice. Kao posebno važnu oblast u programu rada Republičkog odbora zdravstva koja mora biti u prvom planu i prioritetu su aktivnosti prema  Ministarstvu zdravlja. Procena, a i dosadašnje iskustvo u komunikaciji sa Ministarstvom  zdravlja,pokazuju da postoje velike manjkavosti u radu skoro svih institucija vezanih za sprovođenje politike Ministarstva zdravlja, kao i nedoslednost u primeni Zakona o radu, Posebnog kolektivnog ugovora i Kolektivnog ugovora kod poslodavca. Novo rukovodstvo Republičkog odbora zdravstva je dobilo zadatak da u saradnji sa rukovodstvom Ujedinjenih sindikata Srbije uputi pismo ministru zdravlja i na taj način ukaže na dosadašnje velike probleme koji opterećuju ovu veoma važnu delatnost i ponudi nov pristup i način rešavanja nagomilanih problema u zdravstvu, kako bi dali pun zajednički doprinos ostvarenju krajneg cilja, a to je poboljšanje zdravstvenih usluga prema našim građanima i uspešnom vođenju socijalnog dijaloga koji bi kao krajnu vrednost imao bolji životni standard zaposlenih u zdravstvu a samim tim i bolji standard naših članova sindikata.

  Ukupno sumirajući ambiciozan plan aktivnosti zahteva punu mobilnost svih sindikalnih poverenika i koordiniranu akciju na svim nivoima organizovanosti u Ujedinjenim sindikatima Srbije. Punu podršku za sve planirane aktivnosti na samoj sednici dobilo je novo rukovodstvo Republičkog odbora zdravstva i od predsednika Ujedinjenih sindikata Srbije.

Svim koleginicama želimo srećan osmi Mart!

8_Mart

© 2011 Ujedinjeni Sindikati Srbije. Sva prava zadržana. | Dizajnirao Galant Team.