Pravna Zaštita

PROJEKAT SINDIKALNE ADVOKATSKE KANCELARIJE NA ZAŠTITI SINDIKALNIH I RADNIH PRAVA ČLANOVA UJEDINJENIH SINDIKATA SRBIJE

 

U okviru Ujedinjenih sindikata Srbije , pravni poslovi na zaštiti socijalnih, ekonomskih, radnih i sindikalnih prava svojih članova sindikata zauzimaju značajno mesto.

Promene u društveno-političkom sistemu koje su se desile krajem 2000. godine izazvale su radikalne promene i na planu ekonomije i u sistemu privređivanja. Procesi tranzicije svojinskih odnosa i tržišne ekonomije, relativna zaostalost privrede, nedovoljan tehničko-tehnološki razvoj i nepovoljno delovanje niza političkih faktora, doveli su do brojnih posledica pre svega socijalno-ekonomske prirode uz najteži problem u postojećim uslovima – viškovi radne snage i njihovi socijalni problemi. Uz sve ovo imajući u vidu da je radno i sindikalno zakonodavstvo Srbije  /još uvek nema Zakona o sindikatima/ izrazito restriktivno i represivno dovode zaposlene u fazu zbunjenosti, izgubljenosti i dilemu šta dalje i kako im pomoći, jer u većini slučajeva radnicima je potrebna pomoć ne samo u vidu “klasične“ pravne pomoći i zaštite, već i pomoć u vidu saveta i upućivanja na to kako da pravilno iskoriste i ono malo svojih prava koje im Zakoni omogućavaju. Zbog toga je porebno pri Sindikatu’ otvoriti sindikalnu advokatsku kancelariju koja će kroz svoje delovanje omogućiti radnicima članovima našeg sindikata da na pravi način zaštite svoja socijalna, ekonomska, radna i sindikalna prava.

Da bi sindikalna advokatska kancelarija mogla odgovoriti osnovnom zadatku moraju se obezbediti neophodni uslovi za rad i to:

 

–          administrativno tehnički uslovi /telefon, fax, telefax, mašina za kopiranje i fotokopiranje i kompjuter/ za obavljanje poslova vezanih za osnovnu socijalnu aktivnost;

–          potreban radni prostor

–          neophodan stručni kadar za ostvarenje postavljenih ciljeva;

–          novčana sredstva za realizaciju ovog projekta;

 

 

B: Osnovne aktivnosti i način ostvarenja postavljenih ciljeva

Realizaciju osnovnih aktivnosti i pomoć članstvu na ostvarenju postavljebih ciljeva moguće je ostvariti na dva načina:

I:indirektnim putemu vidu preventivne pomoći i

II: direktnim putemu vidu neposredne pravne pomoći

Preventivna pomoć na zaštiti prava radnika ostvarila bi se kroz stalne kontaktesa članovima sindikata direktno ili preko Grupacija Sindikata i njihovih regionalnih poverenika, radi definisanja problema( prikupljanjem neophodnih činjenica potrebnih za rešavanje nastalih problema ili radi pojašnjavanja istih) a zbog formiranja timova neophodnih za rešavanje nastalih sinikalnih i drugih aktuelnih problema na radu / viškovi radnika, restruktuiranje, privatizacija i sl./ .

Direktna ili neposredna pravna pomoć sastojala bi se u zastupanju radnika pred organima u reduzeću ili ustanovi, nadležnim sudskim i drugim organima i organizacijama /kolektivno pregovaranje, zastupanje i sl/ putem delovanja saveta, mišljenja, pisanja podneska, tužbi, žalbi, itd..

Za ostvarivanje ovih ciljeva od velikog, presudnog značaja morala bi da ima uspostavljena kompjuterska baza podataka. Ova baza podataka bi trebalo da  sadrži osnovne informacije o:

–          sindikalnim organizacijama Povereništva .

–          broju članova sindikata /ukupan broj i broj plaćajućih članova/;

–          imenima predsednika ili sekretara /lični podaci, adresa stanovanja ili telefoni za kontakt/ povereništva;

–          registar Zakona i drugih propisa koji regulišu ovu oblast;

–          evidenciju sudskih procesa, odluka i rešenja sudskih i drugih organa;

–          advokatski rokovnik o zakazanim ročištima sa rokovima o ulaganju pravnih sredstava / žalbi/ za svaki konkretan pojedinačan slučaj itd…

Pored kompjuterske baze podataka kontakti sa srodnim organizacijama drugim sindikatima, pojedincima, nevladinim organizacijama koji rade na istim ili sličnim poslovima u cilju razmene neophodnih podataka, iskustava i informacijama, kao i međugradska i međunarodna saradnja uspostavljena na principima sindikalne solidarnosti i uzjamnosti moraju biti metod i sadržaj rada advokatske sindikalne  kancelarije.

Razmena iskustava ogledala bi se i u stručnim konsultacijama i analizi jedanput mesečno donetih sudskih presuda i rešenj inspekcijskih i drugih organa, vezanih za povredu prava radnika iz radnog odnosa radi sticanja saznanja kako se doneti zakoni sprovode u praksi, a u cilju pokretanja inicijativa i davanja predloga “višim“ organima sindikata za donošenje dopuna i izmena zakona i drugih propisa koji regulišu prava , obaveze i odgovornosti radnika iz radnog odnosa.

 

C: Mesto i način realizacije projekta

Aktivnost sinikalne advokatske kancelarije realizovala bi se u prostorijama centrale Sindikata i na terenu, a za njenu realizaciju u početku su potrebna najmanje dva izvršilaca / dipl. Pravnik sa položenim pravosudnim ispitom  – advokat/. Naravno, celokupna aktivnost kancelarije za članove našeg sindikata bila bi besplatna/ a u perspektivi se može razmišljati i o našim drugim pravnim poslovima/ poslovi prometa nepokretnosti i denacionalizacije, zastupanje članova sindikata ili članova njihovih porodica u drugim sudskim sporovima (van radnopravnih) koji bi se mogli i komercijalizovati.

Ovaj projekat treba da bude začetak i sastavni deo pravne službe Ujedinjenih sindikata Srbije samo sa naznatno većim brojem izvršilaca i nešto drugačijom metodom i organizacijom rada. Naravno, u stvaranju sopstvenog koncepta pravne službe i njene organizacije neophodno je,  koristiti pozitivna iskustva nekih drugih sindikata / domaćih ili stranih sindikata. Mi smo spremni i ulažemo svoje iskustvo i znanje na izradi ovog projekta.

© 2011 Ujedinjeni Sindikati Srbije. Sva prava zadržana. | Dizajnirao Galant Team.