O Nama

Nastanak Ujedinjenih Sindikata Srbije

 

Ideja o nastanku Ujedinjenih sindikata Srbije potekla je od potreba članstva. Ujedinjeni sindikati Srbije predstavljaju optimalan model organizovanja sindikata, odgovor na aktuelna politička, ekonomska i socijalna događanja u društvu sa kojima se članovi sindikata svakodnevno susreću u realnom životu.

Putem Ujedinjenih sindikata Srbije kreću i drugi koji pristupaju Ujedinjenim sindikatima Srbije videći u njemu šansu i mogućnost za svoj opstanak i razvoj. Moć i uticaj Ujedinjenih sindikata Srbije u osnovi mora imati članstvo i organizovanost sa krajnjim ciljem uticaja na političke, ekonomske i socijalne događaje od značaja za zaposlene i građane Srbije. Ujedinjeni sindikati Srbije predstavljaju jedinstvenu i realnu snagu koja se bavi društvenim organizovanjem radništva, razvojem i uticajem na društvenu zajednicu. Očekivanja naših članova su velika. Ovakav oblik organizovanja i rada sindikata uvažava različitu privrednu i sindikalnu problematiku vodeći računa o praktičnosti i efikasnoj primeni sindikalnih i  organizacionih modela. Ujedinjeni sindikati Srbije sa novim idejama teže da stvore efikasne sindikalne strukture a kao svoje trajno demokratsko opredeljenje nalazi  u društvenim, političkim, ekonomskim i socijalnim događanjima u vremenu tranzicije, privatizacije i transformacije srpskog društva. Ideje Ujedinjenih sindikata Srbije imaju kapacitete za mobilizaciju članstva i građanstva čija osnova leži u isticanju solidarnosti i nezavisnosti kao primarnog principa i temelja sindikalizma. Sindikat koji bude imao merljive rezultate svoga  rada može očekivati budućnost i opstanak. Neophodne promene moraju doći od članstva i moraju biti u službi članstva sindikata. Svoju uspešnost Ujedinjeni sindikati Srbije vide u vezi sa povećanjem motivacije članova sindikata i animiranje onih koji to nisu. Trenutna otuđenost od članstva postojećih sindikalnih struktura ukazuje da odnos prema sadašnjim i budućim članovima mora u osnovi imati efikasan i jednostavan način komuniciranja na svim nivoima organizovanja a da kao rezultat bude rešavanje  pojedinačnih ciljeva članstva objedinjenih kroz sindikalnu organizovanost. Zadovoljenje i poboljšanje egzistencijalnih pitanja radnika trajno će opredeliti njihovo poverenje i članstvo u Ujedinjenim sindikatima Srbije. Ujedinjeni sindikati Srbije žele da budu sastavni deo života radnika, prisutan na radnom mestu, utakmici, pecanju i pričama za vreme nedeljnog porodičnog ručka. Pored rešavanja i prepoznavanja pojedinačnih problema sindikat mora prepoznati i probleme opšteg tipa i uticati na njihovo rešavanje. Osluškujmo šta članovi govore i misle, šta priželjkuju i šta ih zabrinjava. Podelimo njihove strahove da bismo sutra bili deo zajedničke pobede. Slušajući svoje članstvo, analizirajući, prateći politčka i ekonomska događanja sindikat izgrađuje strategije i vizije koje članovi prepoznaju kao svoje a ne nametnute ideje pojedinih kreativaca i ideologa sindikata . Uspeh sindikata se mora ogledati u preuzimanju aktivne i krativne sindikalne politike i razvijanje modela i novih mogućnosti koji su različite od drugih sindikalnih grupacija koje postoje u srpskom društvu. Znanje, stručnost, kompetetnost i odgovornost moraju biti osnov prepoznavanja ljudi koji dolaze na čelo sindikata. Sindikat koji želi aktivnu zaštitu svojih članova mora shvatiti povezanost politike i standarda življenja te razviti organizovanost primerenu toj činjenici. Sindikati kao najorganizovaniji i najuticajniji deo nevladinog sektora moraju imati aktivan i trajan uticaj na politička dešavanja, jer politika trajno i suštinski utiče na kvalitet naših života.

Trajno opredeljenje Ujedinjenih sindikata Srbije se ogleda  u razvijanju modela saradnje sa svima koji imaju podudarne ili slične stavove sa. Ukoliko hoćemo da ostvarimo naše ciljeve i vizije, moramo međusobno komunicirati i sarađivati sa onima koji nisu naši članovi. Svaka saradnja je bolja od sukoba i nerazumevanja. Ujedinjeni sindikati Srbije će kroz formu socijalnog dijaloga razgovarati sa prijateljima i neistomišljenicima.

Ujedinjeni sindikati Srbije gradeći svoj organizacioni model baziran na skoro dvodecenijskom iskustvu u decentralizaciji organizacije video organizovanje koje će biti dostupno svakom članu. Takvo organizovanje donosi veću motivaciju za rad u sindikatu i prihvatanje veće odgovornosti od postojeće. To omogućava aktiviranje i omasovljenje članstva što je u suprotnosti sa postojećim modelima i strukturama sindikata u Srbiji. Vertikalna i horizontalna povezanost organizacije pospešuje efikasnost i uspešnost svih aktivnosti koje sindikat sprovodi. Iz ovog proističe i zalaganje za novu dimenziju sindikata „sindikata za dušu“. Sindikat za dušu podrazumeva stvaranje sindikata koje u osnovi ima ljudsko biće koje osim što radi i stvara materijalne vrednosti je biće emocija i snova. Ujedinjeni sindikati Srbije žele da kreiraju i razumeju novo društvo, nove odnose, nove ljude i nove potrebe. Kako se te stvari budu menjale tako će se menjati i organizacija sindikata. Ujedinjeni sindikati Srbije nisu sindikat naših očeva, u sebi nosi duh promena sa ambicijom da se stvori sindikat po meri i potrebi naših potomaka. Pored promena unutar sebe i stalnog prilagođavanja sindikat mora da svojim širim društvenim angažovanjem profilira vreme i uslove u kojima  se radi i živi.

Izazov koji stoji pred sindikatima je da iznađe način svoje originalnosti, prepoznatljivosti i svrsishodnosti. Aktivnosti i postignuti rezultati sindikalnog angažovanja i rada moraju biti materijalno merljivi a da posledica toga bude zadovoljan i srećan član sindikata. Najteži zadatak koji stoji ispred Ujedinjenih sindikata Srbije jeste pridobijanje podrške radnika koja se ne bazira na kratkoročnom prepoznavanju ličnog interesa već na isticanju principa solidarnosti i nezavisnosti sa krajnjim ciljem da tako objedinjeni kroz sindikate možemo oblikovati životne uslove po želji većine građana i zaposlenih Srbije.

Da bismo zajednički uspeli moramo zajednički i solidarno raditi. Što nas bude više naše zajedničke ciljeve ćemo lakše i brže ostavriti. To više ne zavisi od nas koji smo već članovi Ujedinjenih sindikata Srbije već od vas koji to treba  da postanete.

 

IMG_9305

 

© 2011 Ujedinjeni Sindikati Srbije. Sva prava zadržana. | Dizajnirao Galant Team.